HVCSND.edu.vn và chuẩn RSS

RSS là gì?
RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.
Danh mục RSS của HVCSND
Tiêu đề Chép URL sau vào chương trình đọc RSS
Thông tin tội phạm http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Thong-tin-toi-pham-59.aspx
Hợp tác quốc tế http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Hop-tac-quoc-te-77.aspx
Tự hào Học viện CSND http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Tu-hao-Hoc-vien-CSND-81.aspx
Tin tức & Sự kiện http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Tin-tuc-Su-kien-3.aspx
Giáo dục & Đào tạo http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Training/default.aspx
Giới thiệu http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Gioi-thieu-1.aspx
Thông tin An toàn giao thông http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Thong-tin-An-toan-giao-206.aspx
Truyền thống Anh hùng http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Truyen-thong-Anh-hung-202.aspx
Nghiên cứu & Trao đổi http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Nghien-cuu-Trao-doi-76.aspx
Hệ Đào tạo chính quy http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/He-Dao-tao-chinh-quy-172.aspx
Trang Sinh viên http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Student/default.aspx
Sử dụng RSS như thế nào

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS và lựa chọn cái bạn thích nhất.

Windows : Newz Crawler FeedDemon Awasu 
Mac OS X : Newsfire NetNewsWire 
Web :Bloglines My Yahoo! NewsGator